3. ÜNİTE: ŞİİR

OKUMA 1. Şiir türü ve şiirin genel kavramları Şiir hakkında genel bilgi Şiirde Ölçü (hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü) Şiirde Kafiye ve redif Şiirde Ahenk Unsurları Nazım biçimi, nazım türü Edebî Sanatlar (teşbih, istiare, mecazı mürsel, teşhis ve intak) Şiirde İmge Konularına göre şiiir türleri Söyleyicinin Şiirdeki İşlevi - DİL BİLGİSİ: Kelimede Anlam 1. Kelimelerin anlam özellikleri (temel anlam, yan anlam, mecaz anlam; terim anlamı) 2. Kelimelerde anlam değişmeleri (ad aktarması, anlam genişlemesi ve anlam daralması, anlam iyileşmesi ve kötüleşmesi) - YAZMA 1. Şiir Yazma (Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar) -SÖZLÜ İLETİŞİM 1. Şiir Dinletisi Hazırlama. (Öğrencilerin beğendikleri şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları sağlanır.)

Şiirde İmge

Son Konular

Popüler Yayınlar